І. Загальні засади

Маріупольський навчально-виховний комплекс «Колегіум - школа» № 1» Маріупольської міської ради Донецької області забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку дітей, дає можливість учням розкрити  та сприяє реалізації  їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.        

Робочий навчальний план враховує основні вимоги  Законів України:

 - «Про освіту»

 - «Про загальну середню освіту» (зі змінами),

 - «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,

 - постанови  Кабінету  Міністрів України  від 20.04.2011  № 462  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;

  - постанови  Кабінету  Міністрів України  від 21.02. 2018 № 87  «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»;

- постанови  Кабінету  Міністрів України  від 23.11. 2011 № 1392  «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

   - Державних санітарних правил і норм улаштування,    утримання загальноосвітніх навчальних закладів та    організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН    5.2.008-01);

  -  наказу Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних  навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів  спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні  окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за              № 229/6517;

- наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2012 р. за                    N 1482/21794;

-  наказу МОН України від 08.05.2015 № 518 «Про внесення змін до  деяких наказів»;  

-  наказу МОН України від 11.07.2017 № 1015 «Про внесення змін до  деяких наказів МОН»;

- наказу МОН України  від 21.03.2018 № 268 « Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів  закладів загальної середньої освіти»;

- наказу МОН України  від 20.04.2018 № 407 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»;

- наказу МОН України  від 20.04.2018 № 405 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;

  - наказу МОН України  від 20.04.2018 № 406 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

     Робочий навчальний план складено:

-  для 1- х класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), розробленою під керівництвом  Р. Б. Шияна, затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018  № 268 – додаток 1;

-  для 2 класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), розробленою під керівництвом  Р. Б. Шияна, затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018  № 268 – додаток 1 ;

-  для 3-А класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня,  затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018  № 407 (таблиця 2) – додаток 2;

 -  для 3-Б, 4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня,  затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018  № 407 (таблиця 3) – додаток 3;

  - для 5-7-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти  ІІ ступеня,  затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018  № 405 ( таблиця 2) – додаток 4;

- для 8-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти  ІІ ступеня,  затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018  № 405 (таблиця 8,2) – додаток 5;

Мова навчання у школі – українська, російська.

Мережа класів школи формується на підставі нормативів їх наповнюваності та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Шкільна мережа становить 16 класів, орієнтовна кількість учнів -511.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України  «Про загальну середню освіту».

Режим роботи школи для учнів 1-9 класів - п’ятиденний з однією зміною навчання. Тривалість уроків становить:

у 1-му класі - 35 хвилин,

у 2-4-х класах - 40 хвилин,

у 5-9 класах - 45 хвилин.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочі навчальні плани 1-9 класів включають інваріантну частину, сформовану на державному рівні та варіативну складову, яку розподілено з урахуванням матеріально – технічного, навчально – методичного та кадрового забезпечення, освітніх потреб учнів.

Робочий навчальний план

для учнів 1,2-х класів  складено відповідно до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), розробленої під керівництвом Р.Б.Шияна та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018  № 268.  У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/ вчителька у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено за допомогою індексів  з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти.

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Оскільки Типова освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/ тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

для  3, 4-х класів   - відповідно до  Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня,  затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018  № 407 (таблиця 2, 3)   відповідно до якої освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Мова навчання (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується інтегрованим курсом "Мистецтво".

Інваріантна складова навчальних планів  включає предмети, що відповідають вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від  20.04.2011 № 462 (для 1-4-х класів).

Робочий навчальний план для учнів 5 – 7-х класів   складено за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти  ІІ ступеня,  затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018  № 405 (таблиця 2).  Інваріантна складова робочого навчального плану включає обов’язкові предмети, що забезпечують виконання вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392. В межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі   вивчається курс «Історія України. (Вступ до історії)», у 6 – інтегрований курс « Всесвітня історія. Історія України». В межах галузі «Мистецтво» музичне мистецтво та образотворче мистецтво будуть викладатися окремими курсами.

Робочий навчальний план для учнів 8-9-х класів  складено за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти  ІІ ступеня,  затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018  № 405 (таблиця 8, 2).

Частину навчальних годин навчальних планів призначено для забезпечення поглибленого вивчення української мови в 8-А, 9-А класі.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів. Профільні предмети вивчаються на профільному рівні.

В межах галузі «Мистецтво» у 8 та 9 класах  буде викладатися інтегрований курс «Мистецтво».

При розподілі варіативної складової враховано, що гранично допустиме навантаження розраховано на одного учня, а уроки фізичної культури, факультативи та індивідуальні заняття та консультації не враховуються при визначенні цього показника.

Індивідуальні заняття  та консультації проводяться для окремих учнів чи груп учнів. Облік занять проводиться в окремому журналі з зазначенням складу групи, яка відвідує заняття. Оцінювання навчальних досягнень учнів не проводиться.

Зміст варіативної складової конкретизований з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів.

У 2019/2020 навчальному році впроваджуються такі варіативні модулі з фізичної культури:

  • 5 клас: «Загальна фізична підготовка», «Футбол», «Гімнастика», «Баскетбол» (І семестр), «Волейбол», «Футбол», «Легка атлетика», «Загальна фізична підготовка» (ІІ семестр),
  • 6 клас: «Футбол», «Гімнастика», «Баскетбол», «Загальна фізична підготовка» (І семестр), «Волейбол», «Футбол», «Легка атлетика», «Загальна фізична підготовка» (ІІ семестр),
  • 7 клас: «Футбол», «Гімнастика», «Баскетбол», «Загальна фізична підготовка» (І семестр), «Легка атлетика», «Футбол», «Спортивна гімнастика», «Баскетбол», «Волейбол» (ІІ семестр),
  • 8-9 класи: «Легка атлетика», «Футбол», «Спортивна гімнастика», «Баскетбол», «Волейбол».
  • Через варіативні модулі будуть реалізовуватись види спорту, спортивні ігри, ритміка, тощо.

Навчальні предмети інваріантної складової, які записані у таблиці, будуть викладатися упродовж усього навчального року через тиждень:

Клас

Навчальні предмети інваріантної складової

Кількість годин

5

Українська мова

3,5

6

Українська мова

3,5

7

Українська мова

2,5

6

Мова національної меншини (російська)

3,5

7

Мова національної меншини (російська)

2,5

7

Хімія

1,5

8

Історія України

1,5

9

Географія

1,5

Вибір предметів варіативної частини Робочого навчального плану зумовлений врахуванням реального стану матеріально-технічного, методичного, кадрового забезпечення  освітнього процесу в  закладі  та освітніх інтересів учнів.

За рахунок годин  варіативної складової заплановано  курси за вибором:

Клас

Предмет

К-сть годин

1-А,Б,В

2-А,Б

3-А,Б

4-А,Б

Я у медіапросторі

1

5-А,Б

6-Б

8-А

Українознавство

0,5

1

1

7-А

Логічними стежинками математики

1

За рахунок годин варіативної складової заплановано індивідуальні заняття та консультації:

 Клас

Предмет

К-сть годин

8-А

Українська мова

0,5

9-А

Правознавство

0,5

Предмети інваріантної  складової робочого навчального плану, що не мають повної кількості годин  будуть викладатися впродовж усього навчального року через тиждень.

Поділ класів на групи  при вивченні української мови, іноземної мови, інформатики, трудового навчання (технологій) здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами).

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами)  2019/2020навчальний  рік   розпочинається у День знань - 2   вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

       І семестр – з 02 вересня по 24 грудня 2019 року,  

       ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня 2020 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули, орієнтовно:

осінні – 28.10 – 03.11.2019,

зимові – 25.12. 2019 – 12.01.2020,

весняні –  23.03 - 29.03.2020.

Для учнів 1-х класів встановлюються додаткові канікули  в період  17.02.2020 - 21.02.2020.

По закінченню навчального року здійснюється річне оцінювання навчальних досягнень учнів.  Усі учні 1-8-х класів, незалежно від результатів річного оцінювання, переводяться до наступного класу.

Рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, щодо надання учням вихідних для підготовки і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), щодо доцільності проведення навчальної практики та навчальних екскурсій, дати проведення свята «Останній дзвінок» та вручення документів про освіту школа приймає спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування в залежності від термінів проведення ДПА,ЗНО.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за               № 157/26602, учні 4, 9 класів  складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Директор КЗ «Гімназія зі структурним

Підрозділом початкової школи № 1»                       І. В. Олейніченко

КОНТАКТЫ:

87515, Україна, Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Грецька, 44


+38 (096) 277 69 03

+38 (0629) 33 63 92 Директор

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © 2019 - КЗ "Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи № 1
Маріупольської міської ради Донецької області"